Regelverk

Renovasjonsforskriften

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, er vedtatt av kommunestyrene og er likelydende for alle tre eierkommunene.

Du kan lese forskriften på Lovdata.no

(Lenken viser til Indre Østfold kommunes forskrift, men er likelydende for alle kommunene)

Veileder til renovasjonsforskriften

Veilederen er et supplement til forskriften. Den angir detaljkrav, skal forklare bestemmelsene og gi utfyllende informasjon om kommunenes renovasjonsordning.

Du kan laste ned veileder til renovasjonsforskriften her

Forurensningsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Lovens kapittel 5 er førende for de plikter kommunene har for renovasjon.

Avfallsforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall gir bestemmelser for mottak, innsamling, gjenvinning og annen behandling av avfall.