Ønsker du å klage på våre tjenester?

Er du uenig vår avgjørelse?

IØR er pr definisjon en offentlig virksomhet og skal tilfredsstille kravene til saksbehandling beskrevet i forvaltningsloven. Vi streber etter å etterleve god forvaltningsskikk, for at nettopp du skal få sagt din mening, bli hørt og få din klage behandlet etter regelverket.

Ønsker du å klage på våre avgjørelser må du:

 • Klage skriftlig
 • Undertegne som klager eller dens fullmektig. 
 • Nevne hva det klages over/hva er du uenig i.  
 • Nevne om klager har klagerett og om klagefristen er opprettholdt 
 • Nevne den/de endringer (tiltak) som ønskes i avgjørelsen 
  • Klagefrister:
   • Varsel om vedtak: 1 uke fra du mottok varsel om avgjørelse
   • Enkeltvedtak:         3 uker fra du mottok brev om avgjørelse

Vi tar din klage på alvor! Trenger du veiledning i hvordan du skal klage hjelper vi deg, ta kontakt her.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du skal få informasjon før IØR gjør endringer*
 • Du skal bli hørt hvis du er uenig vår beslutning eller vårt vedtak
 • Du kan sende innvendinger på våre beslutninger
 • Du kan klage på vårt vedtak
 • Du kan eventuelt klage på vårt avslag av klagen din
 • Du kan få avslag på din klage behandlet i klagenemda for IØR

Vi følger reglene, du må følge reglene…

 • Er IØR sin avgjørelse innenfor de rammene IØR er gitt gjelder egne saksbehandlingsrutiner
 • Er IØR sitt vedtak ett enkeltvedtak iht forvaltningsloven gjelder egne saksbehandlingsrutiner

Uansett… Du skal få din klage behandlet!

*(I tilfeller hvor det er nødvendig å gjøre endringer ifm trafikksikkerhet eller andre omstendigheter som krever umiddelbare tiltak vil IØR varsle de påvirkede så raskt som mulig)

Hvilket regelverk regulerer dine plikter og rettigheter som abonnent til IØR?

Renovasjonsforskriften

Forskriften regulerer IØRs og abonnentenes plikter og rettigheter

Forskriftens § 10.Klage

Det er ikke adgang til å klage på gebyr fastsatt i gebyrregulativet, da gebyrregulativet anses som en forskrift etter forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak som fattes i samsvar med denne forskrift, kan påklages etter forvaltningslovens regler. Eventuelle klager behandles av IØR som underinstans og forberedende klageinstans med klagenemda for IØR som klagebehandler.

Forvaltningsloven

Loven beskriver hvordan IØR skal behandle klager, hvordan klagen skal fremsettes og klagers plikter og rettigheter ved saksbehandling.

Veileder til renovasjonsforskriften

Veileder til renovasjonsforskriften kapittel 3. gir en utdypning av IØR sine retningslinjer ved saksbehandling av avgjørelser og vedtak.

Det ene er beslutninger som sikter mot å sørge for en kostnadseffektiv, trafikksikker og miljørettet tjeneste, det andre er beslutninger som er av en slik art at det regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.