Om oss

Historie

Indre Østfold Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

 

Selskapet ble etablert i 1975 som et interkommunalt samarbeid mellom Askim og Spydeberg kommune. Kommunene Eidsberg, Trøgstad, Hobøl og Skiptvet ble med i samarbeidet og Marker ble med som siste eierkommune fra 1990.

 

Etter kommunesammenslåingen til Indre Østfold kommune i 2020 er det i dag kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet som eier IØR.

 

 

Oppgaver

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall, samt innsamling og behandling av avfall fra kommunale virksomheter.

 

-Vi drifter to gjenvinningsstasjoner, en på Stegen i Askim og en i Marker kommune.

-Vi er ansvarlig for drift av deponiet på Stegen i Askim.

 

I våre eierkommuner betjener vi i overkant av 22.000 husholdningsabonnenter og ca. 2.000 hytteabonnenter (fritidsboliger).

 

Vi har om lag 30 ansatte og omsetter for vel 85 millioner kroner.

 

IØR er 100% eier av Retura Østfold AS.

 

Retura Østfold AS sørger for det lokale næringslivets behov for innsamling og behandling av næringsavfall.

Foto: Thomas Haneborg

Virksomhetsstyring

Representantskapet

 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av to representanter fra hver kommune.

 

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart.

 

Representantskapsmøtet behandler:

-Årsmelding og regnskap

-Disponering av driftsresultatet

-Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett

-Rammer for låneopptak og evt. tilskudd fra deltakerne

-Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år)

-Valg av revisor (hvert 4. år)

-Valg av valgkomité (hvert 4. år)

-Valg av styre (hvert 2. år) og godtgjøring til styret

-Andre saker som er forberedt ved innkallingen

 

Representantskapet velger en leder og nestleder.

 

-Hver deltaker har en vararepresentant.

 

-Funksjonstiden følger kommunestyreperioden.

Styret

 

Styret i IØR består av 8 eiervalgte medlemmer og velges av representantskapet for 2 år av gangen:

 

-Styrets leder

-Nestleder

-3 styremedlemmer

-Fast møtende varamedlem

-To varamedlemmer (innkalles kun ved behov)

 

(Daglig leder er styrets sekretær, har både rett og plikt til å møte, tale og fremme forslag, men er ikke medlem av styret.)

 

Styret skal sørge for at:

-Selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og innenfor vedtatte budsjetter

-Representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges

-Selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt

-Selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

Styrets sammensetning fra 28. juni 2023

 

Styreleder: Espen Andreas Volden

Nestleder: Therese Haltuff

Styremedlem: Thor Mauritzen

Styremedlem: Trine Hvoslef-Eide

Styremedlem: Kjell Liborg

Vara 1: Tor Herland

Vara 2: Heidi Haakaas

Vara 3: Kristian Wiik Amundrød

Daglig leder

 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp.

 

«Daglig leder skal lede selskapet på en slik måte at selskapet sikres og styrkes, og at trygghet kan utvikles både for selskapets eksistens og for virksomhetens medarbeidere.»

 

Daglig leder er ansatt av styret.