Fritak fra renovasjonØnsker du å søke om fritak fra lovpålagt renovasjonRenovasjonsforskriftens § 8-1. om fritak

«Det kan etter skriftlig søknad gis midlertidig fritak fra lovpålagt innsamling av husholdningsavfall for abonnenter i boliger som er midlertidig ubebodd. Søknad om fritak sendes IØR og må fremmes i god tid før fritaksperiodens start. Søknad om fritak fra lovpålagt innsamling behandles som enkeltvedtak.

For helårsbolig kan det gis midlertidig fritak for inntil 2 år av gangen. Det gis kun midlertidig fritak dersom boligen skal stå ubebodd i en sammenhengende periode på minimum 6 måneder.

For fritidseiendom gis bare midlertidig fritak dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel. Fritak kan gis for inntil 2 år av gangen.»

Fritak kan kun innvilges etter 2 kriterier:

1. Boligen skal stå ubebodd i en periode på over 6 måneder

2. Boligen eller fritidsboligen er kondemnabel

 

Begge vurderingskriteriene må kunne dokumenteres skriftlig eller med bildedokumentasjon.
For fritidsbolig er det kun kriteriet nr 2. som kan gi fritak

 

For eksempel:

Utleiedel av bolig skal stå ubebodd i en periode på mer enn 6 måneder

  • Dette må beskrives i søknaden

Registrert eier har flyttet permanent på bo- og servicesenter

  • Pårørende må dokumentere dette med flyttemelding eller vedtak om plass
  • Boligen skal stå ubebodd frem til eventuelt salg

Husholdningen skal på lengre opphold ( over 6 mnd) pga. arbeid, ferie, studier mv.

  • Husholdningen må dokumentere dette
  • Boligen skal stå ubebodd i søknadsperioden

Boligen er kondemnabel og ikke egnet til å bo i

  • Eier må kunne dokumentere dette med bilder av huset, innvendig og utvendig
  • Rapport fra bygningsinspektør, takstmann eller lignende

 

IØR vil jevnlig kontrollere Folkeregisteret og føre tilsyn med boligen ved slike fritak

Hvordan søke om fritak

  • Det skal brukes eget søknadsskjema (Trykk her)
  • Søknaden skal signeres av søker
  • Søknaden skal inneholde dokumentasjon på hvorfor det søkes fritak

Vedtak etter søknad

IØR vil vurdere søknaden og holde dialog med søker. Om søknaden inneholder feil plikter IØR å veilede deg i utforme søknaden korrekt.

Søknaden kan innvilges, eller avslås.

IØR sitt vedtak er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og du kan klage på vedtaket.

Klage på vedtak

Om du ønsker å klage på vedtaket må du følge retningslinjene som beskrevet HER.

 

Søknadsskjema