Medisinsk avfall

– faglige råd

Medisinsk avfall etter behandling i hjemmet

 

Vi får ofte spørsmål om avfallshandtering av medisinsk avfall i hjemmet. Mange er spesielt usikker med hensyn til dette med smitte, og risikoen for at andre skal stikke eller skjære seg. IØR har i

område og enhet for smittevern under Sykehuset Østfold kommet fram til noen generelle råd til våre husholdningskunder. samarbeid med Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, kommuneleger i vårt

Våre generelle råd er:

Hvorvidt avfallet er smittefarlig eller ikke er vanskelig kategorisk å definere. Det vil i stor grad være avhengig av sykdom, situasjon, mengde og handtering.

Det viktigste generelle rådet knyttet til egenbehandling i hjemmet er god håndhygiene (før og etter). Grundig vask og eventuell desinfisering av hender er avgjørende for å hindre mulig smitte. Dette er viktig både for den som blir behandlet og den som behandler. Engangshansker brukes gjerne som beskyttelse dersom behandleren har sår på hendene, og/eller føler det mer hygienisk for egen del og/eller pasientens del. Hansker kan aldri alene erstatte god håndvask. Er man under behandling av sykehus, hjemmesykepleie o.l. skal man følge deres rutiner og råd. Er man kjent med at man selv er bærer av sykdom som kan smitte, skal alle vise aktsomhet – også i forhold til eget husholdningsavfall.

Våre råd bygger videre på en risikovurdering av innsamling av husholdningsavfallet i Indre Østfold. Med utgangspunkt i renovatørenes tømmerutiner er de ikke i kontakt med avfallet på en slik måte at det kan påføre dem smitte.

Nasjonale myndigheters vurdering

KLIF (Klima og forurensingsdirektoratet) skriver i et brev av 31.05.10 til Apotekerforeningen følgende « Det vil kunne oppstå begrensede mengder smittefarlig avfall fra medisinsk egenbehandling i hjemmet, i tillegg til andre typer potensielt smittefarlig avfall som for eksempel bleier og bind. Helsemyndighetene har vurdert smittefaren fra dette avfallet som så lav at det ikke er nødvendig med egen innsamling for disse små mengdene.»

Dette underbygger at dette kan leveres med husholdningsavfallet som restavfall til forbrenning – forutsatt at det er emballert etter våre råd.

Sorteringsguide:

Type avfall Smittevurdering Handteres slik: Unngå:
Stikkende og skjærende gjenstander: Alt stikkende og skjærende avfall kan skade deg, din familie eller renovatør ved uvettig behandling. Følg våre råd til emballering.
Brukte sprøytespisser, skalpellblader, lansetter, barberblad o.l Skal behandles som om de har vært i kontakt med blod. I blod kan det være virus. F. eks Hepatitt B, C eller HIV. Kan enkelte steder leveres på apotek/fastlege. Alternativt legg det i støtsikker emballasje som kanylehylse, plastflaske-/boks-/kanne eller tett drikkekartong som tettes igjen. Legg deretter i «restavfallet» som forbrennes * skal ikke uemballert/løst i restavfallet

* skal ikke i beholder for «glass/metall

emballasje»

Medisiner
Tabletter, miksturer, dråper, salver/kremer o.l. Leveres apotek * skal ikke i sluk/toalett eller restavfall
Annet medisinsk utstyr
Sprøyter, insulinpenner uten spisser

Kan handteres som «ikke smittefarlig» om våre generelle råd er fulgt

Putt i tett pose, knyt den igjen og legg i «restavfallet» som forbrennes * skal ikke i plastinnsamling eller sluk/toalett
Kateter, urinposer, bleier, poser m/drenert væske Poser tømmes for innhold i toalettet. Resten puttes i tett pose. Knyt den igjen og legg i «restavfallet» som forbrennes
Bleier, stomiposer, kladder
Bandasjer, gasbind Putt i tett pose, knyt den igjen og legg i «restavfallet» som forbrennes * skal ikke i sluk/toalett
Brukte engangshansker, munnbind o.l. Putt i tett pose, knyt den igjen og legg i «restavfallet» som forbrennes * skal ikke i plastinnsamling eller sluk/toalett
Elektrisk utstyr
Blodtrykksmålere, termometer, blodsukkermålere (merket EE) o.l Leveres som EE avfall * skal ikke i restavfall

Kilde: www.sortere.no / Indre Østfold Renovasjon

Smittefarlig avfall etter behandling av helsetjenesten – regulert i forskrift

For potensielt smittefarlig avfall etter behandling foretatt av hjemmesykepleien, leger, sykehus o.l. gjelder andre regler. Er du under behandling av sykehus eller hjemmesykepleie skal derfor deres råd og system for avfallshandtering følges.

I «Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv» beskrives hvordan smittefarlig avfall fra medisinsk behandling skal foregå. Eksempelvis skal avfall som defineres som smittefarlig etter behandling av hjemmesykepleie o.l. handteres, emballeres og transporteres spesielt etter kommunens internkontrollsystem (interne rutiner).