Styrende organer

Organisasjonen

 

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er organisert som et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999.

Selskapet eies av følgende kommuner i Viken: • Indre Østfold • Marker • Skiptvet

Selskapet ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet har 6 representanter, hvor hver av eierkommunene har 2 representanter med personlige vararepresentanter.  Representantskapet trer sammen regelmessig og normalt 2 ganger i året etter at revidert regnskap og grunnlaget for kommende budsjettrammer foreligger, og når budsjettene er styrebehandlet. I tillegg til dette avholdes det jevnlige eiermøter.

Styret velges av representantskapet og har 5 medlemmer og 1 fra de ansatte.

Representantskapet

Medlemmer/varamedlemmer til representantskapet i Indre Østfold Renovasjon for valgperioden 2019-2023:

2019 – 2023
Kommune Medlem: Vara:
Indre Østfold Saxe Frøshaug

Tor Hals

Kathrine Hestø Hansen
Marker Theodor Bye
Kjersti Nythe Nilsen
Bjørn Borgund

 

Skiptvet Anne-Grethe Larsen
Anne Kristin Sollie Gundersen
Lars Sæther

 

Rep.skapsleder Theodor Bye

 

 

Styret

Medlemmer/varamedlemmer til styret i Indre Østfold Renovasjon for valgperioden 2019 – 2023:

Medlemmer Funksjon
Therese Haltuff Leder
Bente Lind Nestleder
Espen Volden Medlem
Thor Maruitzen Medlem
Trine Hvoslef-Eide Medlem
Tor Herland 1. vara
Heidi Haakaas 2. vara
Kristian Wiik Amundrød 3 vara
Gunnar Klerud Ansattes repr.