Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr

Våre eierkommuner har utarbeidet og godkjent hver sin forskrift som regulerer innsamling av innsamling av husholdningsavfall og for avfallsgebyr. Disse forskriftene er identiske og gir føringer for IØR sin virksomhet, og hvordan innbyggerne i kommunen skal forholde seg til renovasjonsordningen.

Forskriften er hjemlet i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30.

Renovasjonsforskriftene er gjeldende fra 01. januar 2020. Endringer i forskriftene er pr i dag ute på høring og revidert versjon vil bli publisert i løpet av 2022.

 

Forskriftene kan leses og lastes ned fra Lovdata.no