Bleieavtale form

Bleieavtale for barn 0-3 år

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) låner ut en større
restavfallsbeholder med kapasitet til bleier uten økning i gebyret.
Denne låneperioden gjelder som et fritak inntil barnet fyller 3 år.
Etter endt låneperiode går det automatisk over til et ordinært renovasjonsgebyr.

• Vår servicebil foretar utskiftning av beholderen uten ekstra kostnad
• Beholderen er felles til restavfall og bleier og tømmes hver 14. dag
• Vedlikehold/renhold av beholderen skal den enkelte besørge/bekoste selv
• Ved adresseendring eller flytting ut av medlemskommunene, skal IØR varsles

VENNLIGST FYLL UT: