Hva skjer med avfallet?

Matavfall

Glass- og metallemballasje

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Restavfall