SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSGEBYR FOR PRIVATE BOLIGER

SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSGEBYR FOR PRIVATE BOLIGER

(ref. Forskrift for håndtering av husholdningsavfall m.v.)
Gjelder husholdningsrenovasjon utført av Indre Østfold Renovasjon IKS

  Søknaden gjelder følgende eiendom:

  Avtale-/Kunde-nr.:

  Registrert eier/fester:

  Vedtak på søknad sendes til:

  Ev. søker på vegne av eier:

  Fritak gjelder.

  Merk: Fritidsbolig kan kun innvilges fritak dersom bolig er under faktisk restaurering, står til nedfalls eller er revet

  Merk. Innvilget fritak vil gjelde fra og med den 1.måneden etter søknadskjema er mottatt. Normalt kan fritak gis for inntil to år av gangen. Etter «gjelder til dato», vil gebyret automatisk begynne å løpe. Ytterlige fritak må søke på nytt

  Vedlegg:

  Forenklet oppsummering av vedtak.

  Om nødvendig, gis ytterlige vurdering og begrunnelse for vedtak i eget brev

  ALLE NAVN SKRIVES TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVE